Home / Albums / All Photographs / Comments & Links

osakabike5

"路駐防止の為の放置"

車を寄せ付けないチャリンコの路上駐車。

場所:最強寺田町

Snapped by pan-o / on 08.04.15 21:52 / Permalink / Comment
nodabike.jpg
pitin.jpg
pyramid.jpg
red.jpg
homelessbike.jpg
ipushireon.jpg
jaisune.jpg
old baike.jpg
rojisukapa.jpg
tsuruhashibike2.jpg
taiyayugamu.jpg
kill.jpg
parasite.jpg
yellowtag.jpg
ashiyu.jpg
gyoretu.jpg
abandonedme.jpg
backdrop.jpg
atamashiri.jpg
bikefight.jpg
oshikura.jpg
mosenote.jpg
wheelisearth.jpg
sennichimae.jpg

  Movable Type 2.661   HINAGATA Photo 0.8